bSmarter Poland
WARUNKI I ZASADY

Zastosowanie

 1.  Warunki i zasady opisane poniżej („Warunki i zasady”) odnoszą się do polskiej wersji usługi opartej na subskrypcji („bSmarter” i/lub „usługa”) o nazwie bSmarter, oferowanej online drogą internetową przez firmę M.E. Media Market Ltd., nr ewidencyjny 513418483 („Media Market”), działającą według prawa państwa Izrael oraz zarejestrowaną pod adresem: HaYetsira 29, Ramat Gan 52521, Izrael.
 2.  Użytkownik końcowy otrzymuje usługi bSmarter od Media Market. Te usługi będą dostarczane użytkownikowi końcowemu przez firmę Media Market drogą internetową, przez WEB, WAP, GPRS, 3G, SMS, MMS oraz innymi środkami.
 3.  Usługa bSmarter dostępna jest dla użytkowników następujących sieci komórkowych: PTK Centertel sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o. oraz PTC sp. z o.o. („Operator sieci komórkowej”)
 4.  Operatorzy sieci komórkowych odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.

O usłudze

 1.  Usługa bSmarter wspiera poszerzanie ogólnej wiedzy użytkowników przez zabawę. Wiele badań dowodzi, iż jest to jeden z najefektywniejszych sposobów na poszerzanie swojej wiedzy, naukę nowych faktów i idei, trenowanie mózgu oraz podnoszenie swojego poziomu intelektualnego. Aby zachęcić subskrybentów do polepszania swoich wyników oraz poszerzania swojej wiedzy, usługa bSmarter rozdaje najlepszym graczom nagrody.
 2.  Subskrybenci bSmarter otrzymują dostęp do internetowego portalu bSmarter http://pld.bsmarter.mobi, kompatybilnego z komputerami PC i/lub tabletami i/lub smartfonami.
 3.  Użytkownicy końcowi mogą brać udział w grze z wiedzy, na którą składają się pytania z wiedzy ogólnej. Po zakończeniu gry, użytkownicy końcowi mogą dowiedzieć się więcej na tematy poruszane w pytaniach oraz poszerzyć swoją wiedzę. Informacje na poruszane podczas gry tematy będą dostępne na portalu bSmarter po jej zakończeniu.
 4.  Po każdorazowym wykupieniu nowej subskrypcji, użytkownik końcowy otrzymuje możliwość wzięcia udziału w nowych grach z wiedzy, na które składają się kolejne pytania. Liczba gier jest nielimitowana i, biorąc w nich udział, użytkownik końcowy może zarabiać kredyty i wydawać je (kredyty) w dowolnym momencie.


Rejestracja

 1.  Aby zrejestrować się do usługi bSmarter, użytkownik końcowy musi wpisać numer swojego telefonu komórkowego oraz/lub inne dane i/lub informacje na stronie promocyjnej („stronie produktu") firmy Media Market.
 2.  Następnie użytkownik końcowy otrzyma na swój telefon komórkowy SMS z osobistym numerem identyfikacyjnym („kodem PIN") lub tak zwaną wiadomością ofertową z informacją o usłudze.  Wpisując na stronie produktu niniejszy kod PIN i/lub wysyłając wiadomość potwierdzającą i/lub używając usługi, użytkownik końcowy przyjmuje oraz potwierdza, iż zapoznał się warunkami i zasadami oraz jest uprawniony do uiszczania opłat za telefon lub ma zgodę takowej osoby na używanie niniejszej usług.
 3.  Użytkownik końcowy, który jest abonentem sieci komórkowej Plus, nie będzie miał możliwości zasubskrybowania usługi bSmarter przez podanie kodu PIN. Aby potwierdzić chęć rejestracji do usługi bSmarter, abonenci sieci Plus powinni wysłać SMS o treści MADRY pod krótki numer 60551.
 4.  Użytkownik końcowy otrzyma SMS potwierdzający udaną aktywację sługi bSmarter oraz informacje o sposobie, częstotliwości i kosztach związanych z usługą oraz szczegóły dotyczące rezygnacji z niej. Wiadomość wysyłana jest bezpośrednio od operatora sieci komórkowej.

Subskrypcja

 1.  bSmarter jest usługą opartą na subskrypcji o charakterze ciągłym.
 2.  Opłata za subskrypcję usługi bSmarter wynosi 6,15zł i pobierana jest 3 razy w tygodniu.  Opłata zostanie dopisana do rachunku za telefon.
 3.  Po każdorazowym wykupieniu nowej subskrypcji, użytkownik końcowy otrzymuje jedną nową grę na portalu bSmarter.
 4.  Użytkownik końcowy może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Aby anulować subskrypcję, użytkownik powinien wysłać SMS o treści STOP MADRY pod krótki numer 60551.

Koszty i opłaty

 1.  Zgodnie z powyższymi informacjami, usługa bSmarter kosztuje 6,15 zł i dodawana jest do rachunku telefonicznego użytkownika końcowego co wtorek, czwartek i sobotę.
 2.  Sposobem na pobieranie opłat od użytkownika końcowego jest wysyłanie mu wiadomości Premium MT SMS w oparciu o rodzaj wykupionej subskrypcji. Taka wiadomość zawierać będzie dane do zalogowania się do gry bSmarter.
 3.  Opłaty za usługę bSmarter pobierane są przez operatorów sieci komórkowych.
 4.  Opłaty doliczane są do rachunku za telefon użytkownika końcowego przez operatora sieci komórkowej. W przypadku telefonu na kartę pre-paid, pieniądze odejmowane są z konta telefonicznego użytkownika telefonu. Za używanie i/lub subskrypcję usługi bSmarter, użytkownik końcowy wyraża zgodę na pobieranie od niego opłat oraz zobowiązuje się do ich uiszczania w całości.
 5.  Jeśli nie jesteś osobą płacącą za rachunek telefoniczny, przed zasubskrybowaniem i/lub wzięciem udziału w usłudze bSmarter powinieneś uzyskać zgodę takiej osoby. Media Market przyjmuje, że użytkownik końcowy, który subskrybuje i/lub bierze udział w usłudze, uzyskał odpowiednią zgodę od osoby płacącej za rachunek telefoniczny, opiekuna lub rodzica.
 6.  Wszystkie SMS-y wysyłane przez użytkownika końcowego podlegają standardowym opłatom, zgodnym z taryfikatorem operatora sieci komórkowej. W zależności od operatora, taryfikatory mogą się różnić. Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat, skontaktuj się ze swoim operatorem sieci komórkowej.

Nagrody

 1.  Aby zachęcić subskrybentów do polepszania swoich wyników oraz poszerzania swojej wiedzy, usługa bSmarter rozdaje najlepszym graczom nagrody.  
 2.  Selekcja najlepszych graczy oraz zasady i warunki przyznawania nagród:
  1.  Najlepszy gracz wybierany jest co kwartał.
  2.  Najlepszym graczem jest użytkownik końcowy, który zasubskrybował usługę bSmarter i w dowolnej grze w kwartale odpowiedział poprawnie na większość pytań w jak najkrótszym czasie.
  3.  Jeśli okaże się, iż wielu użytkowników końcowych zdobyło tę samą liczbę punktów w tym samym czasie, zwycięzca zostanie wyłoniony w rundzie finałowej ("dogrywce").  O zakwalifikowaniu się do rundy finałowej użytkownicy zostaną powiadomieni przez SMS. W rundzie finałowej użytkownicy końcowi otrzymają SMS-em jedno pytanie i muszą na nie poprawnie odpowiedzieć (też SMS-em) tak szybko, jak to możliwe. Pytanie z dogrywki zostanie wysłane o ustalonej porze, o czym użytkownicy końcowi zostaną poinformowani.  Użytkownik końcowy, który najszybciej odpowiedział poprawnie na to pytanie, wygrywa.
  4.  Najlepszy gracz otrzyma nagrodę zamieszczoną na stronie reklamowej, przez którą dostał się do usługi bSmarter.
  5.  Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej telefonicznie przez przedstawiciela firmy Media Market lub lokalne biuro obsługi klienta.
  6.  Pod koniec każdego okresu konkursowego imię każdego zwycięzcy zostanie opublikowane na stronie internetowej bSmarter. Wyniki konkursu są ostateczne i wiążące i żadna korespondencja w tej sprawie nie będzie uwzględniana.
  7.  W przeciągu 30 dni od zakończenia konkursu zwycięzca bezpośrednio zostanie telefonicznie poinformowany o wygranej. Użyty zostanie numer telefonu komórkowego, który został podany podczas rejestracji do usługi bSmarter.  Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej, zwycięzca ma 14 dni na odebranie nagrody lub dostarczenie firmie Media Market lub jej lokalnemu przedstawicielowi adresu, na który nagroda ma zostać wysłana, wraz ze swoim zdjęciem. Jeśli zwycięzca nie dostarczy swojego adresu lub zdjęcia, lub nie odezwie się do firmy Media Market przez 14 dni po otrzymaniu informacji o wygranej, nagroda przepadnie i Media Market nie będzie już w obowiązku wydać zwycięzcy jego nagrody. W takim przypadku nagroda zostanie przekazana uczestnikowi zajmującemu drugie miejsce, który również będzie miał 14 dni na przekazanie firmie Media Market danych do wysłania nagrody.
  8.  Po otrzymaniu przez Media Market danych do wysyłki, nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy w przeciągu 30 dni,
  9.  Media Market zastrzega sobie prawdo do zamiany nagrody na inną, o równej lub większej wartości, aby zastąpić którąkolwiek z nagród w całości lub częściowo. Nagroda musi zostać zaakceptowana taką, jaka jest zaoferowana i nie podlega przekazaniu i wypowiedzi.
  10.  Media Market zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich zdjęć, fotografii, imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania zwycięzcy na użytek przyszłych promocji lub w celach marketingowych, bez wcześniejszego poinformowania, zgody oraz zapłacenia zwycięzcy.

Zgodność treści

 1.  bSmarter dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć i zapewnić zgodność i integralność treści oferowanych przez usługę bSmarter. Nie możemy jednak zagwarantować, że treści przekazywane w ramach usługi bSmarter są całkowicie pozbawione błędów i niezgodności, więc wykluczamy możliwość odwoływania się lub roszczenia sobie jakichkolwiek praw przez użytkowników.

Wiadomości marketingowe

 1.  Kiedy Użytkownik końcowy wchodzi na stronę bSmarter lub dowolnego innego serwisu świadczonego przez firmę Media Market, zobowiązany jest podać numer swojego telefonu komórkowego i/lub inne dane osobowe. Podając te informacje, Użytkownik końcowy wyraża zgodę na otrzymywanie od bSmarter/ Media Market i/lub innych podmiotów materiałów marketingowych i/lub reklamowych w formie wiadomości SMS i/lub e-maili. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.


Własność intelektualna

 1.  Usługa może być stosowana do celów niekomercyjnych i na użytek własny.
 2.  Określenie bSmarter i wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i/oraz nazwy handlowe używane od czasu do czasu przez Media Market w trakcie świadczenia niniejszej usługi („znaki towarowe”) są znakami handlowymi lub usługowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Media Market lub jej podmiotów powiązanych i te podmioty mają wszelkie prawa do tych znaków towarowych.  Ponadto pozostała treść usługi, włącznie z, ale nie ograniczając się do: gier, zdjęć, obrazów, grafiki, fotografii, animacji, filmów, muzyki, dźwięków i tekstów, jest własnością Media Market lub jej podmiotów powiązanych i chroniona jest prawem autorskim oraz/i prawami własności intelektualnej. Niniejszym akceptujesz, że korzystając z usługi nie otrzymujesz praw do znaków handlowych lub do innej treści usługi, niż wymieniona w umowie.
 3.  W szczególności, pod żadnym pozorem, nie możesz kopiować jakiejkolwiek treści niniejszej usługi (włącznie z nieograniczonym kopiowaniem pytań, odpowiedzi i gier) lub używać programów do zbierania danych i narzędzi do ich wyciągania z usługi.

Odpowiedzialność prawna

 1.  Użytkownicy końcowi korzystają z bSmarter i/lub strony internetowej Media Market na własną odpowiedzialność. Użytkownik końcowy musi dysponować odpowiednim telefonem komórkowym, sprzętem lub innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem oraz upewnić się, że są one w stanie używalności i są kompatybilne z usługami bSmarter. Media Market nie może zagwarantować, że usługa BSmarter spełni wymagania użytkownika końcowego oraz że pobieranie, odbieranie i/lub oglądanie usługi BSmarter odbędzie się bez zakłóceń czy błędów.
 2.  Jeśli kiedykolwiek użytkownik końcowy nie będzie w stanie bez przeszkód skorzystać z usługi bSmarter, nie będzie to podstawą do roszczenia sobie praw do obniżenia lub zaniechania pobierania wcześniej naliczonej opłaty za usługę bSmarter.
 3.  Jakiekolwiek korzystanie z usługi bSmarter odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika końcowego i w żadnym wypadku firma Media Market nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, włącznie z, ale nie ograniczając się do: infekcji lub zarażenia lub utraty danych lub uszkodzeń sprzętu i/lub oprogramowania użytkownika końcowego, powstałego na skutek korzystania ze strony internetowej, subskrybowania usługi bSmarter lub pobierania usługi bSmarter. W gestii użytkownika końcowego jest przedsięwzięcie odpowiednich środków zaradczych, aby zapobiec potencjalnym szkodom.
 4.  W przypadku, gdyby firma Media Market została zobligowana do zrekompensowania użytkownikowi końcowemu za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, taka rekompensata w żadnym razie nie powinna przekraczać kwoty, którą użytkownik zapłacił za korzystanie z usługi bSmarter.
 5.  Treść strony internetowej została skompilowana z największą pieczołowitością. Jednakże firma Media Market nie udziela gwarancji co do natury, zgodności czy treści tych informacji. Firma Media Market nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za za żadne błędy, pominięcia, nieścisłości, niezrozumienia, opóźnienia czy niejasności nakazów czy powiadomień, powstałe na skutek korzystania z internetu lub stosownego punktu informacyjnego.

Skargi

 1.  Skargi dotyczące działania usługi mogą być zgłaszane telefonicznie od 9:00 do 17:00 w dni robocze pod numerem +48 22 397 43 15, mailowo, pisząc na adres info-pl@mobileinfo.cc, lub pocztowo, wysyłając list na adres firmy Media Market.
 2.  Skargi dotyczące niewłaściwego naliczania opłat należy kierować do danego operatora sieci komórkowej.
 3.  Skargi dotyczące innych spraw, poza kwestiami wymienionymi w punkcie 1. i 2., powinny być przesyłane tylko listownie, na adres firmy Media Market.
 4.  Skargi powinny być przesłane nie później, niż do 14 dni od momentu wystąpienia powodu do skargi. Skargi przesłane albo po tym terminie, albo w nieodpowiedniej formie, mogą pozostać bez odpowiedzi, o czym strona skarżąca zostanie poinformowana.
 5.  Każda skarga musi zawierać przynajmniej numer telefonu komórkowego, krótki opis problemu powodującego skargę, datę dzień i czas jego wystąpienia oraz dane użytkownika końcowego (jego imię i nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail).
 6.  Media Market odpowiada na skargi w przeciągu 5 dni, poczynając od dnia roboczego, kiedy rzeczona skarga została przez Media Market odebrana.
 7.  Jeśli skarga zostanie zgłoszona w sposób opisany powyżej, Media Market powiadomi użytkownika końcowego o jej efektach na adres uprzednio przez niego wyszczególniony.

Ostateczne zapewnienia

 1.  Wszelkie spory dotyczące stosowania niniejszych warunków i zasad będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2.  Media Market rezerwuje sobie prawo do zmiany tych warunków i zasad od czasu do czasu. O zmianach użytkownicy będą informowani przez obwieszczanie ich na stronie internetowej bSmarter.
 3.  Wszelką korespondencję dotyczącą usług bSmarter lub niniejszych warunków i zasad prosimy wysyłać na adres firmy Media Market.